Uppgiftsskydd

Integritetspolicy

1. dataskydd i korthet

Allmän information


Följande information ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter genom vilka du kan identifieras personligen. För detaljerad information om ämnet dataskydd hänvisar vi till vår dataskyddsdeklaration som anges nedanför denna text.

Insamling av uppgifter på vår webbplats


Vem ansvarar för datainsamlingen på denna webbplats?


Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Du hittar hans kontaktuppgifter i avtrycket på denna webbplats.


Hur samlar vi in dina uppgifter?


Å ena sidan samlas dina uppgifter in när du lämnar dem till oss. Det kan till exempel vara uppgifter som du anger i ett kontaktformulär.


Andra uppgifter samlas in automatiskt av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Detta är främst tekniska uppgifter (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tid för sidvisning). Dessa uppgifter samlas in automatiskt så snart du går in på vår webbplats.


Vad använder vi dina uppgifter till?


En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa en felfri tillhandahållande av webbplatsen. Andra uppgifter kan användas för att analysera ditt användarbeteende.


Vilka rättigheter har du när det gäller dina uppgifter?


Du har rätt att när som helst kostnadsfritt få information om ursprunget, mottagaren och syftet med dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att kräva att dessa uppgifter korrigeras, blockeras eller raderas. Du kan när som helst kontakta oss på den adress som anges i impressum för detta ändamål och för ytterligare frågor om dataskydd. Dessutom har du rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.


Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under vissa omständigheter. För närmare information hänvisas till dataskyddsdeklarationen under "Rätt till begränsning av behandlingen".

Analysverktyg och verktyg från tredje part


När du besöker vår webbplats kan ditt surfbeteende analyseras statistiskt. Detta görs främst med cookies och med så kallade analysprogram. Analysen av ditt surfbeteende är vanligtvis anonym; surfbeteendet kan inte spåras tillbaka till dig.


Du kan invända mot denna analys eller förhindra den genom att inte använda vissa verktyg. Detaljerad information om dessa verktyg och om dina invändningsmöjligheter finns i följande dataskyddsförklaring.

2 Allmänna anmärkningar och obligatorisk information

Dataskydd


Operatörerna av dessa sidor tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna dataskyddsdeklaration.


När du använder denna webbplats samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är uppgifter genom vilka du kan identifieras personligen. Denna integritetspolicy förklarar vilka uppgifter vi samlar in och hur vi använder dem. Den förklarar också hur och i vilket syfte detta görs.


Vi vill påpeka att dataöverföring på Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsluckor. Ett fullständigt skydd av uppgifter mot åtkomst av tredje part är inte möjligt.

Anteckning om det ansvariga kontoret


Ansvarig för databehandlingen på denna webbplats är:


Rainer Mirsch (verkställande direktör).

Föreningen Brüggli

Hofstrasse 5

8590 Romanshorn (Schweiz)


Telefon: +41 71 466 94 941

E-post: info@4pets.ch

Den personuppgiftsansvarige är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser eller liknande).

Dataskyddsombud som krävs enligt lag


Vi har utsett ett dataskyddsombud för vårt företag.


Reto Egger

Hofstrasse 5

8590 Romanshorn (Schweiz)


Telefon: +41 (0)71466959595

E-post: info@4pets.ch

Återkallande av ditt samtycke till databehandling


Många databehandlingar är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla det samtycke som du redan har gett. För detta ändamål räcker det med ett informellt meddelande via e-post till oss. Lagligheten av den databehandling som utförts fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

Rätt att invända mot datainsamling i särskilda fall och mot direktreklam (artikel 21 i DSGVO).


Om databehandlingen sker på grundval av artikel 6.1 e eller f i DSGVO har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter av skäl som rör din särskilda situation; detta gäller även profilering som grundar sig på dessa bestämmelser. Respektive rättslig grund på vilken behandlingen grundar sig finns i denna dataskyddsförklaring. Om du invänder kommer vi inte längre att behandla dina berörda personuppgifter, såvida vi inte kan visa på tvingande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar syftet att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk (invändning enligt artikel 21.1 i dataskyddsförordningen).


Om dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter om dig för sådan marknadsföring; detta gäller även profilering i den mån den är relaterad till sådan direkt marknadsföring. Om du gör invändningar kommer dina personuppgifter därefter inte längre att användas för direktreklam (invändning enligt artikel 21.2 i DSGVO).

Rätt till klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten


Vid överträdelser av GDPR har registrerade personer rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där de har sin vanliga vistelseort, sin arbetsplats eller den plats där den påstådda överträdelsen skett. Rätten till överklagande påverkar inte andra administrativa eller rättsliga åtgärder.

Rätt till dataportabilitet


Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal överlämnade till dig eller till en tredje part i ett gemensamt, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig kommer detta endast att ske i den mån det är tekniskt möjligt.

SSL- eller TLS-kryptering


Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, t.ex. beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss i egenskap av webbplatsoperatör, använder denna webbplats SSL- eller TLS-kryptering. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att adressraden i webbläsaren ändras från "http://" till "https://" och genom låssymbolen i webbläsarens rad.


Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan de uppgifter du överför till oss inte läsas av tredje part.

Krypterade betalningstransaktioner på denna webbplats


Om det finns en skyldighet att överföra dina betalningsuppgifter (t.ex. kontonummer vid autogiromedgivande) till oss efter det att ett avtal om kostnader har ingåtts, krävs dessa uppgifter för att behandla betalningen.


Betalningstransaktioner via de vanliga betalningsmedlen (Visa/MasterCard, autogiro) sker uteslutande via en krypterad SSL- eller TLS-anslutning. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att adressraden i webbläsaren ändras från "http://" till "https://" och genom låssymbolen i din webbläsares rad.


Med krypterad kommunikation kan de betalningsuppgifter som du överför till oss inte läsas av tredje part.

Information, blockering, radering och korrigering


Inom ramen för gällande lagbestämmelser har du rätt att när som helst få kostnadsfri information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare samt syftet med databehandlingen och, i förekommande fall, rätt till korrigering, blockering eller radering av dessa uppgifter. För detta ändamål, liksom för ytterligare frågor om personuppgifter, kan du när som helst kontakta oss på den adress som anges i avtrycket.

Rätt till begränsning av behandlingen


Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. För detta ändamål kan du när som helst kontakta oss på den adress som anges i impressum. Rätten till begränsning av behandlingen finns i följande fall:


    Om du ifrågasätter riktigheten av dina personuppgifter som vi har lagrat, behöver vi vanligtvis tid för att kontrollera detta. Under den tid som kontrollen pågår har du rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

    Om behandlingen av dina personuppgifter har skett/ska ske på ett olagligt sätt kan du begära begränsning av databehandlingen i stället för radering.

    Om vi inte längre behöver dina personuppgifter, men du behöver dem för att utöva, försvara eller hävda rättsliga anspråk, har du rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter i stället för radering.

    Om du har gjort en invändning enligt artikel 21.1 i DSGVO måste en avvägning av dina och våra intressen göras. Så länge som det ännu inte har fastställts vems intressen som överväger har du rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.


Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter får dessa uppgifter - förutom att de lagras - endast behandlas med ditt samtycke eller för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller av skäl som rör ett viktigt allmänt intresse för Europeiska unionen eller en medlemsstat.

Invändning mot reklammejl


Användningen av kontaktuppgifter som offentliggjorts inom ramen för avtrycksplikten för att skicka reklam- och informationsmaterial som inte uttryckligen begärts motsätter sig härmed användningen av dessa. Operatörerna av sidorna förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskad sändning av reklaminformation, till exempel genom skräppost.

3. Insamling av uppgifter på vår webbplats

Kakor


Vissa av våra webbsidor använder så kallade cookies. Cookies orsakar inga skador på din dator och innehåller inga virus. Cookies tjänar till att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivt och säkert. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och sparas av din webbläsare.


De flesta av de cookies vi använder är så kallade sessionscookies. De raderas automatiskt i slutet av ditt besök. Andra cookies förblir lagrade på din terminalutrustning tills du raderar dem. Dessa cookies gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök.


Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta godkännande av cookies för vissa fall eller generellt och aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Om du inaktiverar cookies kan funktionaliteten på denna webbplats vara begränsad.


Cookies som krävs för att genomföra den elektroniska kommunikationsprocessen eller för att tillhandahålla vissa funktioner som du har begärt (t.ex. kundvagnsfunktion) lagras på grundval av artikel 6.1 lit. f DSGVO. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att lagra cookies för att tekniskt felfria och optimerade tjänster ska kunna tillhandahållas. I den mån andra cookies (t.ex. cookies för att analysera ditt surfbeteende) lagras, behandlas dessa separat i denna dataskyddsdeklaration.

Serverloggfiler


Leverantören av sidorna samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är:


    Webbläsartyp och webbläsarversion.

    Operativsystem som används

    Hänvisande URL

    Värdnamn på den dator som använder webbplatsen

    Tid för serverförfrågan.

    IP-adress


Dessa uppgifter slås inte samman med andra datakällor.


Insamlingen av dessa uppgifter grundar sig på artikel 6.1 f i DSGVO. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att webbplatsen presenteras tekniskt felfritt och optimeras - för detta ändamål måste serverloggfilerna registreras.

Kontaktformulär


Om du skickar förfrågningar till oss via kontaktformuläret kommer dina uppgifter från förfrågningsformuläret, inklusive de kontaktuppgifter som du har lämnat där, att lagras av oss för att behandla förfrågan och vid följdfrågor. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke.


Behandlingen av de uppgifter som angetts i kontaktformuläret grundar sig därför uteslutande på ditt samtycke (artikel 6.1 a DSGVO). Du kan när som helst återkalla detta samtycke. För detta ändamål räcker det med ett informellt meddelande via e-post till oss. Lagligheten av de databehandlingar som utförts fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.


De uppgifter som du angett i kontaktformuläret kommer att finnas kvar hos oss tills du ber oss att radera dem, återkallar ditt samtycke till att lagra dem eller syftet med att lagra uppgifterna inte längre är tillämpligt (t.ex. efter att vi har avslutat behandlingen av din förfrågan). Obligatoriska rättsliga bestämmelser - i synnerhet lagringsperioder - förblir opåverkade.

Förfrågan via e-post, telefon eller fax


Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax kommer din förfrågan inklusive alla personuppgifter som följer av den (namn, förfrågan) att lagras och behandlas av oss för att behandla din förfrågan. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke.


Behandlingen av dessa uppgifter grundar sig på artikel 6.1 b i DSGVO om din förfrågan är relaterad till fullgörandet av ett avtal eller är nödvändig för genomförandet av åtgärder före avtalstillfället. I alla andra fall grundar sig behandlingen på ditt samtycke (art. 6.1.1 lit. a DSGVO) och/eller på våra legitima intressen (art. 6.1.1 lit. f DSGVO), eftersom vi har ett legitimt intresse av att effektivt behandla de förfrågningar som skickas till oss.


De uppgifter som du skickar till oss via kontaktförfrågningar kommer att finnas kvar hos oss tills du begär att vi ska radera dem, återkallar ditt samtycke till att lagra dem eller syftet med att lagra uppgifterna inte längre är tillämpligt (t.ex. efter att vi har avslutat behandlingen av din förfrågan). Obligatoriska rättsliga bestämmelser - i synnerhet lagstadgade lagringsperioder - förblir opåverkade.

Registrering på denna webbplats

Du kan registrera dig på vår webbplats för att använda ytterligare funktioner på webbplatsen. Vi använder de uppgifter som du anger för detta ändamål endast för att använda respektive erbjudande eller tjänst som du har registrerat dig för. De obligatoriska uppgifter som begärs vid registreringen måste lämnas i sin helhet. I annat fall kommer vi att avvisa registreringen.


Vid viktiga ändringar, till exempel i erbjudandets omfattning eller vid tekniskt nödvändiga ändringar, kommer vi att använda den e-postadress som du angett vid registreringen för att informera dig på detta sätt.


Behandlingen av de uppgifter som anges vid registreringen bygger på ditt samtycke (artikel 6.1 a DSGVO). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. För detta ändamål räcker det med ett informellt meddelande via e-post till oss. Lagligheten av den redan utförda databehandlingen påverkas inte av återkallelsen.


De uppgifter som samlas in vid registreringen lagras av oss så länge du är registrerad på vår webbplats och raderas därefter. Lagstadgade lagringsperioder förblir opåverkade.

Behandling av uppgifter (kund- och avtalsuppgifter)


Vi samlar in, bearbetar och använder personuppgifter endast i den mån det är nödvändigt för att upprätta, innehålla eller ändra rättsförhållandet (inventeringsuppgifter). Detta sker på grundval av artikel 6.1 lit. b DSGVO, som tillåter behandling av uppgifter för att uppfylla ett avtal eller åtgärder före avtalstillfället. Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter om användningen av våra webbsidor (användningsuppgifter) endast i den mån det är nödvändigt för att användaren ska kunna använda tjänsten eller för att fakturera användaren.


De insamlade kunduppgifterna raderas efter att beställningen har slutförts eller affärsförhållandet har avslutats. De lagstadgade lagringstiderna förblir opåverkade.

4 Sociala medier

Facebook-plugins (gilla- och dela-knappen)


Plugins från det sociala nätverket Facebook, leverantören Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, är integrerade på våra sidor. Du känner igen Facebook-plugins genom Facebook-logotypen eller "Gilla"-knappen på vår sida. Du hittar en översikt över Facebook-plugins här: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.


När du besöker våra sidor upprättas en direkt anslutning mellan din webbläsare och Facebook-servern via insticksprogrammet. Facebook får därmed information om att du har besökt vår webbplats med din IP-adress. Om du klickar på Facebooks "Gilla"-knapp när du är inloggad på ditt Facebook-konto kan du koppla innehållet på våra sidor till din Facebook-profil. På så sätt kan Facebook koppla besöket på våra sidor till ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi, i egenskap av leverantör av sidorna, inte har någon kännedom om innehållet i de överförda uppgifterna eller Facebooks användning av dem. Mer information om detta finns i Facebooks integritetspolicy på följande adress: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.


Om du inte vill att Facebook ska kunna koppla ditt besök på våra sidor till ditt Facebook-användarkonto, vänligen logga ut från ditt Facebook-användarkonto.


Användningen av Facebook-plugins grundar sig på artikel 6.1 lit. f DSGVO. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att säkerställa största möjliga synlighet i sociala medier.

Twitter-plugin


Funktioner från Twitter-tjänsten är integrerade på våra sidor. Dessa funktioner erbjuds av Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Genom att använda Twitter och funktionen "Re-Tweet" kopplas de webbplatser du besöker till ditt Twitter-konto och görs kända för andra användare. I samband med detta överförs också uppgifter till Twitter. Vi vill påpeka att vi som leverantör av sidorna inte har någon kännedom om innehållet i de överförda uppgifterna eller hur Twitter använder dem. Du hittar mer information om detta i Twitters integritetspolicy på följande adress: https://twitter.com/de/privacy.


Användningen av Twitters insticksprogram grundar sig på artikel 6.1 lit. f DSGVO. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att säkerställa största möjliga synlighet i sociala medier.


Du kan ändra dina sekretessinställningar på Twitter i kontoinställningarna på https://twitter.com/account/settings.

Plugin för Google+


Leverantören är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.


Insamling och delning av information: Med Google+-knappen kan du publicera information över hela världen. Genom Google+-knappen får du och andra användare personligt anpassat innehåll från Google och våra partner. Google lagrar både information om att du har gett +1 för ett innehåll och information om den sida du tittade på när du klickade på +1. Dina +1 kan visas som meddelanden tillsammans med ditt profilnamn och foto i Googles tjänster, till exempel i sökresultat eller i din Google-profil, eller på andra ställen på webbplatser och annonser på internet.


Google registrerar information om dina +1-aktiviteter för att förbättra Googles tjänster för dig och andra. För att kunna använda Google+-knappen måste du ha en globalt synlig, offentlig Google-profil, som åtminstone måste innehålla det namn som valts för profilen. Det här namnet används i alla Googles tjänster. I vissa fall kan det här namnet också ersätta ett annat namn som du använde när du delade innehåll via ditt Google-konto. Identiteten för din Google-profil kan visas för användare som känner till din e-postadress eller har annan identifieringsinformation om dig.


Användning av insamlad information: Utöver de användningsområden som förklaras ovan kommer den information du tillhandahåller att användas i enlighet med Googles tillämpliga sekretesspolicy. Google kan publicera aggregerad statistik om användarnas +1-aktiviteter eller dela den med användare och partners, t.ex. utgivare, annonsörer eller anslutna webbplatser.


Användningen av Google+-pluginprogrammet grundar sig på artikel 6.1 lit. f i DSGVO. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att uppnå största möjliga synlighet i sociala medier.

Instagram-plugin


Funktioner från Instagramtjänsten är integrerade på våra sidor. Dessa funktioner erbjuds av Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.


Om du är inloggad på ditt Instagram-konto kan du koppla innehållet på våra sidor till din Instagram-profil genom att klicka på Instagram-knappen. På så sätt kan Instagram koppla besöket på våra sidor till ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi, i egenskap av leverantör av sidorna, inte har någon kännedom om innehållet i de överförda uppgifterna eller Instagrams användning av dem.


Användningen av Instagram-pluginet grundar sig på artikel 6.1 lit. f DSGVO. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att säkerställa största möjliga synlighet i sociala medier.


Mer information finns i Instagrams integritetspolicy: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Tumblr-plugin


På våra sidor används knappar från tjänsten Tumblr. Leverantören är Tumblr, Inc, 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, USA.


Med dessa knappar kan du dela ett inlägg eller en sida på Tumblr eller följa leverantören på Tumblr. När du besöker en av våra webbplatser med en Tumblr-knapp upprättar webbläsaren en direkt anslutning till Tumblrs servrar. Vi har inget inflytande över omfattningen av de uppgifter som Tumblr samlar in och överför med hjälp av detta insticksprogram. I nuläget överförs användarens IP-adress och URL:en för respektive webbplats.


Användningen av Tumblr-pluginet grundar sig på artikel 6.1 lit. f DSGVO. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att säkerställa största möjliga synlighet i sociala medier.


Ytterligare information om detta finns i Tumblrs integritetspolicy på följande adress: https://www.tumblr.com/privacy/de.

Insticksprogram för Pinterest


På vår webbplats använder vi sociala plugins från det sociala nätverket Pinterest, som drivs av Pinterest Inc, 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA ("Pinterest").


När du ringer upp en sida som innehåller ett sådant plugin upprättar din webbläsare en direkt anslutning till Pinterest-servrarna. Insticksmodulen överför logguppgifter till Pinterest-servern i USA. Dessa logguppgifter kan innehålla din IP-adress, adressen till de besökta webbplatser som också innehåller Pinterest-funktioner, webbläsarens typ och inställningar, datum och tid för begäran, hur du använder Pinterest och cookies.


Användningen av Pinterest-pluginprogrammet grundar sig på artikel 6.1 lit. f DSGVO. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att säkerställa största möjliga synlighet i sociala medier.


Ytterligare information om syftet, omfattningen och den fortsatta behandlingen och användningen av uppgifterna av Pinterest samt dina relevanta rättigheter finns på Pinterest webbplats. https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

5. analysverktyg och reklam

Google Analytics


Den här webbplatsen använder funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.


Google Analytics använder så kallade "cookies". Dessa är textfiler som lagras på din dator och som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Den information som genereras av kakan om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.


Lagringen av Google Analytics-cookies och användningen av detta analysverktyg grundar sig på artikel 6.1 lit. f i DSGVO. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att analysera användarnas beteende för att optimera både webbplatsen och dess reklam.


Webbläsartillägg


Du kan vägra användningen av cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare, men observera att om du gör detta kan det hända att du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats. Du kan också förhindra att Google samlar in uppgifter som genereras av kakan och som rör din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och att Google behandlar dessa uppgifter genom att ladda ner och installera webbläsartillägget som finns på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.


Invändning mot insamling av uppgifter


Du kan förhindra att dina uppgifter samlas in av Google Analytics genom att klicka på följande länk. En opt-out-cookie kommer att sättas, vilket kommer att förhindra insamling av dina uppgifter vid framtida besök på denna webbplats: Deaktivera Google Analytics.


Mer information om hur Google Analytics hanterar användaruppgifter finns i Googles integritetspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.


Demografiska egenskaper med Google Analytics


Den här webbplatsen använder funktionen "demografiska egenskaper" i Google Analytics. Detta gör det möjligt att generera rapporter som innehåller uttalanden om webbplatsbesökarnas ålder, kön och intressen. Dessa uppgifter kommer från intressebaserad annonsering från Google samt besökaruppgifter från tredjepartsleverantörer. Dessa uppgifter kan inte hänföras till en specifik person. Du kan när som helst inaktivera denna funktion via annonsinställningarna i ditt Google-konto eller generellt förbjuda insamlingen av dina uppgifter av Google Analytics enligt punkten "Invändning mot datainsamling".


Lagringsperiod


Uppgifter som lagras av Google på användar- och händelsenivå och som är kopplade till cookies, användar-ID eller annonserings-ID (t.ex. DoubleClick-cookies, Android-annonserings-ID) anonymiseras eller raderas efter 14 månader. Detaljer finns under följande länk: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google AdSense


Den här webbplatsen använder Google AdSense, en tjänst för integrering av annonser. Leverantören är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.


Google AdSense använder "cookies", som är textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Google AdSense använder också så kallade webbfyrar (osynlig grafik). Genom dessa webbfyrar kan information som besökartrafik på dessa sidor analyseras.


Den information som genereras av cookies och web beacons om användningen av denna webbplats (inklusive din IP-adress) och leverans av annonsformat kommer att överföras till och lagras av Google på servrar i USA. Google kan vidarebefordra denna information till Googles avtalspartner. Google kommer dock inte att sammanföra din IP-adress med andra uppgifter som du har lagrat.


Lagringen av AdSense-cookies grundar sig på artikel 6.1 f i DSGVO. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att analysera användarnas beteende för att optimera både sitt webbutbud och sin reklam.


Du kan vägra användningen av cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare, men observera att om du gör detta kan det hända att du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att Google behandlar uppgifter om dig på det sätt och för de ändamål som anges ovan.

Google Analytics Remarketing


På våra webbplatser används funktionerna i Google Analytics Remarketing tillsammans med de enhetskopplade funktionerna i Google AdWords och Google DoubleClick. Leverantören är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.


Denna funktion gör det möjligt att koppla samman de annonseringsmålgrupper som skapats med Google Analytics Remarketing med de enhetsövergripande funktionerna i Google AdWords och Google DoubleClick. På så sätt kan intressebaserade, personaliserade reklambudskap som har anpassats till dig beroende på din tidigare användning och ditt surfbeteende på en slutenhet (t.ex. mobiltelefon) också visas på en annan av dina slutenheter (t.ex. surfplatta eller dator).


Om du har gett ditt samtycke kommer Google att koppla din webbhistorik och app-surfhistorik till ditt Google-konto för detta ändamål. På så sätt kan samma personaliserade reklambudskap visas på alla enheter där du loggar in med ditt Google-konto.


För att stödja den här funktionen samlar Google Analytics in Google-autentiserade användar-ID:n, som tillfälligt kopplas till våra Google Analytics-data för att definiera och skapa målgrupper för annonsering på olika enheter.


Du kan permanent motsätta dig remarketing/riktning på olika enheter genom att avaktivera personlig annonsering i ditt Google-konto; följ den här länken: FÖLJ DENNA LÄNK: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.


Aggregeringen av de insamlade uppgifterna i ditt Google-konto baseras enbart på ditt samtycke, som du kan ge eller återkalla hos Google (artikel 6.1.1 a DSGVO). När det gäller datainsamlingsprocesser som inte sammanförs i ditt Google-konto (t.ex. för att du inte har något Google-konto eller har motsatt dig sammanföringen), baseras insamlingen av uppgifter på artikel 6.1 lit. f DSGVO. Det legitima intresset beror på att webbplatsoperatören har ett intresse av en anonymiserad analys av webbplatsbesökare i reklamsyfte.


Ytterligare information och bestämmelser om dataskydd finns i Googles dataskyddsdeklaration på följande adress: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Google AdWords och Google Conversion Tracking


På denna webbplats används Google AdWords. AdWords är ett annonseringsprogram på nätet av Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.


Som en del av Google AdWords använder vi så kallad konverteringsspårning. När du klickar på en annons från Google sätts en cookie för konverteringsspårning. Cookies är små textfiler som webbläsaren lagrar på användarens dator. Dessa cookies förlorar sin giltighet efter 30 dagar och används inte för att identifiera användaren personligen. Om användaren besöker vissa sidor på den här webbplatsen och cookien ännu inte har löpt ut kan Google och vi känna igen att användaren klickade på annonsen och omdirigerades till den här sidan.


Varje Google AdWords-kund får en annan cookie. Kakorna kan inte spåras mellan AdWords-kundernas webbplatser. Den information som erhålls med hjälp av konverteringscookien används för att skapa konverteringsstatistik för AdWords-kunder som har valt konverteringsuppföljning. Kunderna får reda på det totala antalet användare som klickade på deras annons och omdirigerades till en sida som är märkt med en konverteringsspårningstagg. De får dock ingen information som kan användas för att identifiera användarna personligen. Om du inte vill delta i spårningen kan du motsätta dig denna användning genom att enkelt avaktivera Googles cookie för konverteringsspårning via din webbläsare under användarinställningar. Du kommer då inte att ingå i statistiken för konverteringsspårning.


Lagringen av "konverteringscookies" och användningen av detta spårningsverktyg grundar sig på artikel 6.1 lit. f i DSGVO. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att analysera användarnas beteende för att optimera både sin webbplats och sin reklam.


Mer information om Google AdWords och Googles konverteringsspårning finns i Googles integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=de.


Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta godkännande av cookies för vissa fall eller generellt och aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Om du inaktiverar cookies kan funktionaliteten på denna webbplats vara begränsad.

Facebook-pixel


Vår webbplats använder besökspixeln från Facebook, Facebook Inc, 1601 S. California Ave, PaloPå så sätt kan sidbesökarnas beteende spåras efter att de har omdirigerats till leverantörens webbplats genom att klicka på en Facebook-annons. På så sätt kan Facebook-annonsernas effektivitet utvärderas för statistik- och marknadsundersökningsändamål och framtida annonseringsåtgärder optimeras.


De insamlade uppgifterna är anonyma för oss som operatör av denna webbplats, vi kan inte dra några slutsatser om användarnas identitet. Uppgifterna lagras och bearbetas dock av Facebook så att en koppling till respektive användarprofil är möjlig och Facebook kan använda uppgifterna för sina egna annonseringsändamål i enlighet med Facebooks policy för användning av uppgifter. Detta gör det möjligt för Facebook att visa annonser både på Facebook-sidor och utanför Facebook. Denna användning av uppgifterna kan inte påverkas av oss som webbplatsoperatör.


Användningen av Facebook Pixel grundar sig på artikel 6.1 lit. f DSGVO. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av effektiva reklamåtgärder inklusive sociala medier.


Ytterligare information om skydd av din integritet hittar du i Facebooks information om dataskydd: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.


Du kan också avaktivera remarketingfunktionen "Custom Audiences" i området för inställningar för annonser på https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. För att göra detta måste du vara inloggad på Facebook.


Om du inte har ett Facebook-konto kan du inaktivera användningsbaserad reklam från Facebook på webbplatsen för European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

6. Nyhetsbrev

Uppgifter om nyhetsbrev


Om du vill ta emot det nyhetsbrev som erbjuds på webbplatsen behöver vi en e-postadress från dig samt information som gör det möjligt för oss att verifiera att du är ägare till den angivna e-postadressen och att du samtycker till att ta emot nyhetsbrevet. Inga ytterligare uppgifter samlas in eller endast på frivillig basis. Vi använder dessa uppgifter uteslutande för att skicka den begärda informationen och vidarebefordrar dem inte till tredje part.


Behandlingen av de uppgifter som anges i anmälningsformuläret för nyhetsbrevet grundar sig uteslutande på ditt samtycke (artikel 6.1 a DSGVO). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till lagring av uppgifterna, e-postadressen och deras användning för att skicka nyhetsbrevet, till exempel via länken "avregistrering" i nyhetsbrevet. Lagligheten av de databehandlingar som redan utförts påverkas inte av återkallelsen.


De uppgifter som du lämnar för att få nyhetsbrevet lagras av oss tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet och raderas efter att du avregistrerat dig från nyhetsbrevet. Uppgifter som vi lagrar för andra ändamål förblir opåverkade av detta.

MailChimp


Den här webbplatsen använder MailChimp-tjänsterna för att skicka nyhetsbrev. Leverantören är Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.


MailChimp är en tjänst med vilken bland annat utskick av nyhetsbrev kan organiseras och analyseras. När du anger uppgifter i syfte att ta emot nyhetsbrev (t.ex. e-postadress) lagras dessa uppgifter på MailChimp-servrar i USA.


MailChimp har en certifiering enligt "EU-US Privacy Shield". "Privacy Shield" är ett avtal mellan Europeiska unionen (EU) och USA som syftar till att säkerställa att europeiska dataskyddsstandarder följs i USA.


Med hjälp av MailChimp kan vi analysera våra nyhetsbrevskampanjer. När du öppnar ett e-postmeddelande som skickats med MailChimp kopplas en fil som finns i e-postmeddelandet (så kallad web-beacon) till MailChimp-servrar i USA. Detta gör det möjligt att fastställa om ett nyhetsbrevsmeddelande har öppnats och vilka länkar som eventuellt har klickats på. Dessutom registreras teknisk information (t.ex. hämtningstidpunkt, IP-adress, webbläsartyp och operativsystem). Denna information kan inte hänföras till respektive mottagare av nyhetsbrevet. Den används uteslutande för statistisk analys av nyhetsbrevskampanjer. Resultaten av dessa analyser kan användas för att bättre anpassa framtida nyhetsbrev till mottagarnas intressen.


Om du inte vill ha någon analys av MailChimp måste du avregistrera dig från nyhetsbrevet. För detta ändamål tillhandahåller vi en motsvarande länk i varje nyhetsbrev. Dessutom kan du också avregistrera dig direkt på webbplatsen.


Uppgiftsbehandlingen grundar sig på ditt samtycke (artikel 6.1 a DSGVO). Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att avregistrera dig från nyhetsbrevet. Lagligheten av den redan utförda databehandlingen påverkas inte av återkallelsen.


De uppgifter som du lämnar för att få nyhetsbrevet lagras av oss tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet och raderas från våra servrar samt från MailChimp-servrarna efter att du avregistrerat dig från nyhetsbrevet. Uppgifter som har lagrats av oss för andra ändamål påverkas inte av detta.


För mer information hänvisas till MailChimp's integritetspolicy på: https://mailchimp.com/legal/terms/.

7. plugins och verktyg

YouTube


På vår webbplats används plugins från webbplatsen YouTube som drivs av Google. Operatör för webbplatsen är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.


När du besöker en av våra sidor som är utrustad med ett YouTube-plugin upprättas en anslutning till YouTubes servrar. Detta talar om för YouTube-servern vilken av våra sidor du har besökt.


YouTube kan dessutom spara olika cookies på din terminalutrustning. Med hjälp av dessa cookies kan YouTube få information om besökare på vår webbplats. Denna information används bland annat för att samla in videostatistik, förbättra användarvänligheten och förhindra bedrägeriförsök. Cookies stannar kvar på din terminalutrustning tills du raderar dem.


Om du är inloggad på ditt YouTube-konto ger du YouTube möjlighet att tilldela ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.


YouTube används i syfte att få en tilltalande presentation av våra onlineerbjudanden. Detta utgör ett legitimt intresse i den mening som avses i artikel 6.1 lit. f DSGVO.


Ytterligare information om hanteringen av användaruppgifter finns i YouTubes integritetspolicy på: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Web Fonts


Denna webbplats använder så kallade webbtypsnitt som tillhandahålls av Google för enhetlig visning av typsnitt. När du ringer upp en sida laddar din webbläsare de nödvändiga webbtypsnitten i webbläsarens cache för att texter och typsnitt ska kunna visas korrekt.


För detta ändamål måste webbläsaren du använder ansluta till Googles servrar. Detta informerar Google om att vår webbplats har besökts via din IP-adress. Google Web Fonts används i syfte att få en enhetlig och tilltalande presentation av våra online-erbjudanden. Detta utgör ett legitimt intresse i enlighet med artikel 6.1 lit. f i DSGVO.


Om din webbläsare inte stöder webbtypsnitt används ett standardtypsnitt från din dator.


Ytterligare information om Google Web Fonts finns på https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Maps


Den här webbplatsen använder karttjänsten Google Maps via ett API. Leverantören är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.


För att kunna använda funktionerna i Google Maps är det nödvändigt att lagra din IP-adress. Denna information överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Leverantören av denna webbplats har inget inflytande över denna dataöverföring.


Google Maps används i syfte att få en tilltalande presentation av våra online-erbjudanden och för att göra det enkelt att hitta de platser som vi anger på webbplatsen. Detta utgör ett legitimt intresse i den mening som avses i artikel 6.1 lit. f DSGVO.


Mer information om hanteringen av användaruppgifter finns i Googles integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=de.
Du bekräftar och accepterar att funktionen av reCAPTCHA API bygger på att information om hård- och mjukvara, t.ex. enhets- och applikationsdata, samlas in och skickas till Google för analysändamål. Den information som samlas in när du använder tjänsten används för att förbättra reCAPTCHA och för allmän säkerhet. Den kommer inte att användas av Google för personlig reklam. I enlighet med avsnitt 3 d i Googles användarvillkor för API:er godkänner du att när du använder API:erna är du ansvarig för att tillhandahålla eller erhålla de meddelanden eller samtycken som krävs för att Google ska kunna samla in och dela denna information. För användare i Europeiska unionen måste du följa EU:s policy för samtycke från användare och dina API-klienter måste följa denna policy. Din användning av reCAPTCHA omfattas av vissa begränsningar för samtal. Google förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande tillämpa dessa begränsningar på något sätt som beskrivs under Begränsningar av samtal eller i dessa användarvillkor.

Kontakta
4pets 

I över 30 år har vi forskat och utvecklat för säkra hundtransporter.